Sosyal Güvenlik Kurumu, İstihdam Teşvikleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sosyal Güvenlik Kurumu, istihdam teşvikleri hakkında bilinmesi gerekenleri 20 madde ile ilgililere açıkladı. İşte detaylar…

1-Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 puanlık indirim

Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi
Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin (%11) beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.
Teşvikten yararlanma şartları:
✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
✓ Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası
borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/ taksitlendirmenin devam ediyor olması,
✓ Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması
Başvuru şartı: Kuruma başvuru şartı bulunmamaktadır.


2-Yurtdışına Götürülen/ Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi


Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi
Özel sektör işverenleri, yurtdışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen ya da geçici olarak gönderilen sigortalıları için ödenecek genel sağlık sigortası işveren hissesinin (%7,5) beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.
Teşvikten yararlanma şartları:
✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,
✓ İşyerine ilişkin prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince
yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/
taksitlendirmenin devam ediyor olması,
✓ Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması
Başvuru şartı: Kuruma başvuru şartı bulunmamaktadır.


3- İlave 6 Puanlık İndirim


Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası
Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen il ve ilçelerde (1) Nolu indirimden yararlanan özel sektör işverenleri, 31/12/2020 tarihine kadar prime esas kazanç alt sınır üzerinden ilave 6 puanlık indirimden yararlanabilir.
Teşvikten yararlanma şartları:
✓ İşyerinin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen il ve ilçelerde faaliyet göstermesi, ✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,
✓ İşverenin Türkiye geneli prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/ taksitlendirmenin devam ediyor olması,
✓ e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,
✓ Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması
Başvuru şartı: Kuruma başvuru şartı bulunmamaktadır.


4-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki


Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesi
Yatırımlarda Devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenleri, söz konusu kararlarda belirtilen sürede, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin; işveren hisselerinin tamamına veya Cumhurbaşkanınca belirlenen illerde işveren hisseleri ile birlikte sigortalı hisselerinin tamamı tutarında teşvikten yararlanabilir.
Teşvikten yararlanma şartları;
✓ Teşvik belgesi alınmış olması,
✓ Teşvik belgesinin tamamlama vizesinin
yapılmış olması, (Gemi yatırımları hariç)
✓ Aylık prim ve hizmet belgenin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,
✓ İşverenin Türkiye geneli prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
✓ Yasal ödeme süresi geçmiş vergi borcunun bulunmaması,
✓ e-Borcu Yoktur aktivasyonu için başvuruda bulunulması,
✓ Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması
Başvuru şartı: Kurumumuza başvuru şartı bulunmamaktadır.


5- Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan


Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi
Özel sektör işverenleri, 31/12/2022 tarihine kadar işe aldıkları her bir sigortalı için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesi tutarında teşvikten yararlanabilir.
Teşvikten yararlanma şartları:
Sigortalı yönünden;
✓ 1/3/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması,
✓ 18 yaşından büyük olması,
✓ İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde Kurumumuza verilmiş olan
aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmaması,
✓ Fiilen çalışması,
İşyeri yönünden;
✓ Özel sektör işverenlerine ait olması,
✓ Sigortalının, ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
✓ Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içinde Kurumumuza verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
Teşvik süresi:
+18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;
✓ Mesleki yeterlik belgesine sahip
olanlar için 48 ay, ✓ Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay
✓ Yukarıda belirtilen niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay*
+29 yaşından büyük erkeklerden;
✓ Mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını ya da
Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kursunu bitiren ve belgede belirtilen meslek ya da alanlarda işe alınan ve/veya çalıştırılan için 24 ay*
✓ Türkiye İş Kurumuna kayıtlı, Kanunda sayılan belgelere sahip olmayanlar için 6 ay 4/1-a kapsamında çalışmakta iken,
1/3/2011 tarihinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yükseköğretim kurumlarını bitirenler için
12 ay
*Bu kapsama girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak altı ay eklenir.
Başvuru şartı:
Şartları sağlayan sigortalılar için www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek tanımlama işlemi yapılaması gerekmekte olup,varsa mesleki belgelerin işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.


6-Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki


Yasal Dayanak: 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi
Aynı il sınırları içinde 50 veya daha fazla sigortalı çalıştıran özel sektör işyerleri, korumalı işyerleri, kontenjan fazlası engelli sigortalı çalıştıran veya yükümlü olmadığı halde engelli sigortalı çalıştıran işyerleri, çalıştırdıkları engelli sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı tutarında teşvikten yararlanabilir.
Teşvikten yararlanma şartları;
✓ Engelli sigortalı çalıştırılması,
✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin
Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin ödenmiş olması


7- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Kapsamında


Yasal Dayanak: 5746 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi
-Teknoloji merkezi işletmeleri,
-Ar-Ge merkezleri,
-Tasarım Merkezleri,
-Ar-Ge, tasarım projeleri ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler,
-Ar-Ge, tasarım projeleri ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,
-Rekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,
-Teknogirişim sermaye desteği alan işletmeler,
-4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler, 31/12/2023 tarihine kadar çalıştırdıkları Ar-Ge/tasarım personelinin çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı tutarında teşvikten yararlanabilir.
Teşvikten yararlanma şartları;
✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde Kurumumuza verilmesi,
✓ Teşvik kapsamında bildirilecek sigortalının Ar-Ge personeli, Tasarım personeli ve Ar-Ge/Tasarım personel sayısının yüzde onunu aşmamak
kaydıyla destek personeli olması ile 4691 sayılı Kanun uyarınca ücreti gelir vergisinden istisna tutulmuş fiilen çalışan olması,
✓ İşverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi,
işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması
Başvuru şartı: 2008/85 sayılı Genelgede belirtilen belgelerin işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.


8-Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki


Yasal Dayanak: 5225 sayılı Kanunun 5 inci maddesi Kültür ve Turizm Bakanlığından ‘Kültür Yatırım Belgesi’ veya ‘Kültür Girişim Belgesi’ alan ve kurumlar vergisi mükellefi olan işverenler fiilen çalıştırdıkları sigortalılar için prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hissesinin, yatırım aşamasında üç yılı aşmamak şartıyla %50’si, işletme aşamasında ise yedi yılı aşmamak şartıyla %25’i tutarında teşvikten yararlanabilir.
Teşvikten yararlanma şartları;
✓ Kurumlar vergisi mükellefi olmak,
✓ Kültür yatırım veya girişim belgesi sahibi olmak,
✓ Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince
yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş
olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içerisinde Kurumumuza verilmesi
Başvuru şartı: “Kültür Yatırım” veya “Kültür Girişim” belgelerinin işyerinin bağlı olduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verilmesi gerekmektedir.


9- İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması


Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesi
İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalıları işe alan özel sektör işverenleri, kalan işsizlik ödeneği süresince, bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan kısa vadeli sigorta primi oranının %1’i, uzun vadeli sigorta kolu prim oranının, genel sağlık sigortası prim oranının sigortalı ve işveren payının tamamı kadar teşvikten yararlanabilir.
Teşvikten yararlanma şartları;
Sigortalı açısından
✓ 1/10/2009 ya da sonraki bir tarihte işe alınması,
✓ İşe giriş tarihi itibariyle işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış olması,
İşyeri açısından
✓ Sigortalının işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısına ilave olarak işe alınmış olması,
✓ İşsizlik ödeneği almakta olan sigortalının işsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricinde bir işyeri olması,
✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresi içerisinde Kuruma
verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi
Başvuru şartı: Teşvik kapsamına giren sigortalıların e-Bildirge giriş ekranlarında yer alan “Engelli ve İşsizlik Teşvik Yönetimi” ekranından sisteme kodlanması gerekmektedir. Sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,
✓ İşyerine ilişkin prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli
kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/ taksitlendirmenin devam ediyor olması,
✓ Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği yönünde herhangi bir
tespitin bulunmaması
Teşvik süresi:
✓ Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde;
• 30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 48 ay süreyle,
• 1/7/2015 ila 31/12/2018 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 42 ay süreyle,
✓ Sigortalının çalıştığı işyerinin imalat sanayi sektörü dışındaki diğer
sektörlerde faaliyet göstermesi halinde;
• 30/6/2015 tarihine kadar başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan
sigortalılar açısından 36 ay süreyle,
• 1/7/2015 ila 31/12/2018 tarihleri arasında başlayan işbaşı eğitim programını tamamlayan sigortalılar açısından 30 ay süreyle, söz konusu destekten yararlanılır.

 1. 10. İşbaşı Eğitim Programlarını Tamamlayanların İstihdamına İlişkin Teşvik

 2. Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun Geçici 15 inci maddesi
  Teşvikten yararlanma şartları;
  Sigortalı yönünden

  ✓ 31/12/2018 tarihine kadar başlatılan işbaşı eğitim programını tamamlamış olması ve işbaşı eğitim programının bitimini müteakip en geç üç ay içinde işe alınması,
  ✓ 23/4/2015 tarihi ve sonrasında işe alınmış olması,
  ✓ 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olması,
  ✓ Tamamladığı işbaşı eğitim programına ilişkin meslek alanında işe alınması,
  İşyeri yönünden
  ✓ Özel sektör işverenine ait olması,
  ✓ Sigortalının, işe alındığı takvim yılından bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı
 1. 11. Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

 2. Yasal Dayanak: 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesi
  Özel sektör işverenleri tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen nakdi düzenli sosyal yardımlardan yararlanan kişilerin ikamet ettiği hanede bulunanlardan 26/4/2016 tarihi ve sonrasında işe alınan sigortalıların prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin tamamı tutarında söz konusu destekten yararlanılır.
  Teşvikten yararlanma şartları;
  Sigortalı yönünden;

  ✓ İşe giriş tarihinden önceki son bir yıl içerisinde nakdî düzenli sosyal yardımlardan en az bir defa yararlanmış
  olanların ikamet ettiği hanede bulunmak,
  ✓ 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında olmak,
  ✓ Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasında olmak,
  ✓ 26/04/2016 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak,
  İşyeri yönünden;
  ✓ Özel sektör işverenlerine ait olması,
  ✓ Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında işyerinden Kuruma bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,
  ✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
  ✓ İşyerinin prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
  ✓Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması
  Başvuru şartı: İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin e-SGK kanalıyla yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr/e-SGK sisteminden giriş yapılmak suretiyle erişilen İşveren/İşveren İşlemleri ekranlarında yer alan yer “Sosyal Yardım Teşvik Yönetimi” menüsü işaretlenmek suretiyle erişilen ekran vasıtasıyla yapılacaktır.
 3. 12. Sosyal hizmetlerden faydalanan kişilerin istihdamı halinde uygulanan teşvik

 4. Yasal Dayanak: 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi
  2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamına giren kişilerin özel sektör işverenleri tarafından istihdamı halinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren sigorta ve işsizlik sigortası primin tamamı tutarında beş yıl süreyle söz konusu teşvikten yararlanılabilir.
  Teşvikten yararlanma şartları; Sigortalı yönünden;
  ✓ 2828 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasının kapsamında olup; istihdam hakkından henüz yararlanmamış olanlar, istihdam
  hakkından yararlanmış ancak memuriyet ile ilişiği kesilenler, devlet memuru olma şartlarını taşımamaları sebebiyle kamu kurumlarında istihdamı sağlanamayan hak sahibi olmak,
  ✓ 19/02/2014 tarihi ve sonrasında işe alınmış olmak,
  İşyeri yönünden;
  ✓ Özel sektör işverenlerine ait olması
  ✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
  Başvuru şartı: Şartları sağlayan sigortalılar için www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek tanımlama işlemi yapılaması mümkün bulunmaktadır.
 5. 13. İlave İstihdam Teşviki
 6. Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun Geçici 19 uncu maddesi
 7. Özel sektör işverenleri tarafından
 8. 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihlerinde işe aldığı sigortalılar için, işyerinin imalat sektöründe veya Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde brüt asgari ücreti geçmemek üzere sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren prim payının tamamı, işyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde prime esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren prim payının tamamı tutarında, 12/18 ay süreyle bu destekten yararlanılabilir.
 9. Teşvikten yararlanma şartları;
 10. Sigortalı yönünden;
 11. ✓ 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri
 12. arasında işe alınmış olması,
 13. ✓ Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
 14. ✓ İşe giriş tarihinden önceki üç ayda
 15. 5510/4-a,b,c kapsamında 10 günden fazla Kuruma bildirilmemiş olması(isteğe bağlı sigortalılık hariç)
 16. İşveren yönünden;
 17. ✓ Özel sektör işvereni olması,
 18. ✓ Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması
 19. ✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmesi ve primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,
 20. ✓ İşyerine ilişkin prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/taksitlendirmenin devam ediyor olması,
 21. ✓ Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması.
 22. Başvuru şartı: Şartları sağlayan sigortalılar için www.sgk.gov.tr web adresi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” menüleri seçilerek tanımlama yapılması mümkün bulunmaktadır.
 23. 14. 4447 Sayılı Kanunun Ek 4 üncü Maddesinde Öngörülen Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki
 24. 4447 sayılı Kanunun ek 4 üncü maddesi uyarınca, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alıp ondan fazla çalışanı bulunan ve üç yıl içinde ölümlü
 25. veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmeyen işyerlerinde çalışanların işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki olarak bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere ve üç yıl süreyle %1 olarak alınması hükme bağlanmıştır.
 26. Anılan madde hükmünün uygulamasına yönelik 31/12/2018 tarihli ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan ve Ondan Fazla Çalışanı Bulunan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı Teşvikinden Yararlanılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ile uygulamaya ilişkin hususlar açıklanmıştır.
 27. Teşvikten yararlanma şartları; ✓ İşyerinin 6331 sayılı Kanun kapsamında çok tehlikeli sınıfta yer alması,
 28. ✓ İşverenin, Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her
 29. ay toplamda ondan fazla çalışanı bulunması,
 30. ✓ Ölümlü veya sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana
 31. gelmemesi,
 32. ✓ İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi ya da 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğine göre Bakanlıkça yetkilendirilmiş kurum ve kuruluşlar ile yapılmış bir sözleşmesinin bulunması gerekmektedir.
 33. 15. Asgari Ücret Desteği
 34. Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun Geçici 80 inci maddesi
 35. 2020 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemi için günlük 2,50 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kanunda belirtilen gerekli şartları sağlamaları kaydıyla, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.
 36. Destek Tutarı günlük, 2,5 TL aylık 75 TL’dir
 37. Destekten yararlanma şartları;
 38. ✓ Aylık prim ve hizmet belgesinin/ muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresi içerisinde verilmesi ve primlerin yasal süresinde ödenmesi,
 39. ✓ Destekten yararlanılan ayda 2019 yılı Ocak ila Kasım ayları/döneminde aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısının üzerinde bildirimde bulunulması,
 40. ✓ İşverenin Türkiye geneli prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcunun bulunmaması/ borçlarının çeşitli kanunlar gereğince yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması ve bu yapılandırmanın/ taksitlendirmenin devam ediyor olması,
 41. ✓ Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması ya da sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, gerekmektedir.
 42. Başvuru şartı: Bu destekten yararlanmak için Kurma başvuru şartı bulunmamaktadır.
 1. 16. Normalleşme Desteği

 2. Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun Geçici 26 ncı maddesi
  Koronavirüs pandemisi süresince kısa çalışma ödeneğinden veya nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalının normal çalışma süresine dönmesi halinde sigortalının çalıştığı özel sektör işyerine 1/8/2020 tarihi itibariyle prim desteğinden yararlanma imkanı getirilmiştir. Destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.
  Teşvikten yararlanma şartları;
  -4447 sayılı Kanunun geçici 23 üncü maddesi kapsamında koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1/7/2020 tarihinden önce kısa çalışma başvurusunda bulunan özel sektör işyerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan sigortalıların işyerindeki kısa çalışmasının sona ererek aynı işyerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri, 4447 sayılı Kanunun geçici 24 üncü maddesi kapsamında 1/7/2020 tarihinden önce başvuruda bulunarak nakdi ücret desteğinden yararlanılması ve nakdi ücret desteğinden yararlanan sigortalı için haftalık normal çalışma süresine dönülmesi, durumunda özel sektör işverenlerine bu sigortalılardan dolayı 30/6/2021 tarihini geçmemek üzere kısa çalışmanın/nakdi ücret desteğinin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren altı ay süreyle, kısa çalışma ödeneği/nakdi ücret desteği alınan aylık ortalama gün sayısı kadar, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işçi ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında prim desteği sağlanmaktadır.
  Başvuru şartı: İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvuruların, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “4447 Sayılı Kanun Geçici 26. Madde Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılması mümkün bulunmaktadır.
 1. 17. İstihdama Dönüş Prim Desteği

 2. Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun Geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
  Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip iş veya hizmet sözleşmesi 1/1/2019 ila 17/4/2020 tarihlerinde ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller dışında sona erenler ile Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvurmaları ve bu işverenler tarafından fiilen çalıştırılmaları halinde, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 TL ile çarpılması sonucu bulunan tutar kadar işverenlere prim desteği sağlanmaktadır. Uygulama 1/12/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.
  Teşvikten yararlanma şartları;
  Sigortalı yönünden;

  ✓ 4857 sayılı Kanun kapsamında olup olmadığına bakılmaksızın her türlü iş veya hizmet sözleşmesiyle hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilerek veya bildirilmeksizin istihdam edilip 1/1/2019-17/4/2020 tarihleri arasındaki dönemde iş veya hizmet sözleşmesinin 4857 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci fikrasının (II) numaralı bendine ve diğer Kanunların ilgili hükümlerine göre ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler dışında sona ermesi veya hizmetleri Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmeksizin 1/12/2020 tarihi itibarıyla istihdam edilmeye devam edilmesi,
  ✓ İş veya hizmet sözleşmelerinin sona erdiği ya da halihazırda çalışmakta oldukları en son özel sektör işyeri işverenine 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında başvuruda bulunulması,
  ✓ 1/12/2020 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,
  ✓ 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
  ✓ Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmamış olması,
  ✓ Sigortalının özel sektör işyeri işverenine başvurduğu tarih itibarıyla yabancı olmaması,
  ✓ Fiilen çalıştırılması,
  İşyeri yönünden;
  ✓ Özel sektör işverenine ait olması,
  ✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, bu sigortalıların destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması
  Başvuru şartı: İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “17256- 4447 Sayılı Kanun Geçici 27. Madde- İstihdama Dönüş Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.
 3. 18. İlave İstihdam Prim Desteği

 4. Yasal Dayanak: 4447 sayılı Kanunun Geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası
  Normalleşme döneminde artacak ekonomik aktivitenin istihdamla desteklenmesi amacıyla işverenler tarafından 2019/Ocak ila 2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki sigortalı sayısına ek olarak istihdam edilerek fiilen çalıştırılan her bir sigortalı için işverenlere, 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesi uyarınca fesih yapılamayacak süreyi geçmemek üzere her ay bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek üzere sigortalının prim ödeme gün sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar prim desteği sağlanmaktadır. Uygulama 1/12/2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Destek tutarı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanmaktadır.
 5. Teşvikten yararlanma şartları;
 6. Sigortalı yönünden;
 7. ✓ 1/12/2020 ila 4857 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde yer alan fesih yapılamayacak sürenin son günü arasında işe alınmış olması,
 8. ✓ 1/10/2020 tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması,
 9. ✓ İşe giriş tarihi itibarıyla sosyal güvenlik kuruluşlarından emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanmaması,
 10. ✓ İşe giriş tarihi itibarıyla yabancı olmaması,
 11. ✓ Sigortalının fiilen çalıştırılması,
 12. İşyeri yönünden;
 13. ✓ Özel sektör işverenine ait olması,
 14. ✓ Sigortalının 2019/Ocak ila 2020/Nisan aylarında/dönemlerinde Kuruma uzun vadeli sigorta kollarına tabi olarak en az sayıda bildirim yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,
 15. ✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 28 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında destekten yararlanılan sigortalı sayısının yarısı kadar sigortalının her birinin ayrı ayrı olmak üzere, destek süresinin sona ermesinden itibaren, destekten yararlandıkları ortalama süre kadar fiilen çalıştırılması,
 16. Başvuru şartı: İşverenlerce kapsama giren sigortalılara ilişkin yapılacak başvurular, www.sgk.gov.tr adresinden giriş yapılmak suretiyle erişilen “e-SGK/İşveren/İşveren Sistemi/Teşvikten Faydalanılacak Sigortalı Tanımlama” ekranlarında yer alan “27256-4447 Sayılı Kanun Geçici 28.Madde-İlave İstihdam Desteği” menüsü vasıtasıyla yapılacaktır.
 1. 19. Teşviklerden Yasaklama Uygulaması
  Yasal Dayanak: 5510 sayılı Kanunun Ek 14 üncü maddesi
  Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işyerleri ilk tespitte bir ay süreyle, ilk tespit tarihinden itibaren üç yıl içinde tekrar eden ve yasaklama kapsamına giren her bir tespit için ise birer yıl süreyle;
  ✓ 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,
  ✓ 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde,
  ✓ 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında,
  ✓5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde
  ✓4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde,
  ✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesinde,
  ✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde,
  ✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesinde,
  ✓ 3294 sayılı Kanunun Ek 5 inci maddesinde,
  yer alan sigorta prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamamaktadır.
 2. ✓ Yasaklama Kapsamına Girecek İşyerlerinin Tespitine İlişkin Toplam Sigortalı Sayısı Nasıl Hesaplanmaktadır?

 3. Mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği kişileri fiilen çalıştırmadığı tespit edilen kişi sayısının, aynı işyerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısının %1’ini aşması veya %1’i aşmamakla birlikte beş kişiden fazla olması halinde söz konusu işyerleri hakkında bir ay/bir yıl yasaklama yapılacaktır.
 4. 20. Potansiyel Teşvik Sorgulama

 5. Potansiyel teşvik sorgulama menüsü ile özel sektör işverenlerince istihdamı sağlanacak sigortalının henüz işe alınmasından önce işyeri ve sigortalı yönünden aranan şartların sağlanıp sağlanmadığının analizinin yapılması hedeflenmiştir. Bu program ile işe giriş bildirgesi verilmemiş kişiler için sorgulama yapılacağından, işyeri ve sigortalı yönünden aranan şartlar sorgulama işlemi yapılan tarihe göre değerlendirilmektedir.
  Sorgulama Kapsamındaki Teşvikler;
  ✓ 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde,
  ✓ 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında,
  ✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 10 uncu maddesinde,
  ✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinde,
  ✓ 4447 sayılı Kanunun geçici 26 ncı maddesinde, yer alan teşvik ve desteklerdir.
  Uygulamaya sgk.gov.tr web sitesi üzerinden “e-SGK / İşveren / İşveren Sistemi / Uygulamaya Giriş / İşveren / Teşvikler ve Tanımlar / Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri işaretlenerek erişim sağlanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir