DHMİ ASISTAN-STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ ALIM İLANI

Kuruluşumuz personel ihtiyacını karşılamak üzere 200 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve 7 Asistan Hava Trafik Kontrolörü alımı yapılacaktır.

Başvuru ile ilgili bilgiler ekte yer alan ilan metninde yer almakta olup, başvurular 16.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasında https://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden yapılacaktır.

DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ASİSTAN – STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.
Görev Yeri: DHMI (Taşra)
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı:

 • Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 7 adet.
 • Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 200 adet.
  Asistan Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan
  türünden en az 70 puan
  Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için KPSS Puan Türü ve Taban Puanı: KPSSP3 puan
  türünden en az 70 puan
  KPSS Puanının Geçerlilik Yılı: 6 Eylül 2020 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun Hükmünde
  Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve 30472 sayılı
  Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer
  Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların
  Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları
  yapılacaktır.
  Sınava katılacak adaylarda aranan genel şartlar,
  a) Türk Vatandaşı olmak,
  b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  c) 18 yaşını tamamlamış olmak ,
  d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
  bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
  ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 15.08.2021
  tarihinde askerlikle ilişkisi bulunmamak.),
  e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
  şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
  dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya
  şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
  resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından
  dolayı hükümlü bulunmamak,
  f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
  Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan
  türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak.
  Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,
  a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
  b) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu
  almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol
  Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
  c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
  belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi
  olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse
  hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre
  işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar
  bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
  d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en
  az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan
  eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge
  (30.11.2015 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
  e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak. (Bknz.: “SHY 65-01 Hava
  Trafik Kontrolör Hizmetleri Personeli Lisans Değerlendirme Yönetmeliği”)
  Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar,
  a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
  b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 15.08.2021 tarihi itibarıyla, 27 yaşından
  gün almamış olmak, (15.08.1995 ve sonrasında doğmuş olmak.)
  c) ICAO ANNEX’l kriterlerine uygun “Hava Trafik Kontrolörü olur” ibareli sağlık raporu
  almak, (aranan şartlar www.dhmi.gov.tr adresinde yer alan Hava Trafik Kontrol
  Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliğinde yazılı bulunmaktadır.)
  d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
  belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi
  olmamak, (Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse
  hakem hastaneye gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre
  işlem tesis edilir. Adaylar bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar
  bile sınavı kazanmış sayılmaz ve elenirler.)
  e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en
  az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan
  eşdeğerlik tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge
  (30.11.2015 tarihinden sonraki belgeler geçerlidir.).
  f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği
  kesilmemek.
  SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:
  Stajyer hava trafik kontrolörü ve asistan hava trafik kontrolörü adaylarının seçme sınavı;
  -Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının herhangi bir
  nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme
  gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınav,
  -Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır. (Bknz.:
  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan
  Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair
  Yönetmelik Madde:13)
  BAŞVURU ŞEKLİ:
  Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların sayısının 4
  (dört) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli seçme
  sınavına veya yazılı sınava çağırılacaktır. Adaylar; bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı
  sınavlarda almış oldukları puan sırasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Sınava girmek isteyen
  adayların 16.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasında http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden
  başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz
  yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.
  ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER
  a) Nüfus cüzdanı,
  b) 4.5×6 ebadında Vesikalık fotoğraf
  c) Yüksek Öğrenim Diploması,
  d) KPSS Sonuç Belgesi,
  e) Yabancı Dil Belgesi,
  f) Asistan Hava Trafik Konrolör Lisansı (Sadece Asistan Hava Trafik Kontrolörü
  pozisyonuna başvuracaklar için)
  Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için çağrılan
  adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr)
  ayrıca yayımlanacaktır.
  SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU:
  Yazılı sınavlar 11 Ocak 2021 tarihinde başlayacak olup, sınava çağrılacak adaylara yazılı
  tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılacak adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati
  Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir. Sınavda başarı
  göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati belirtilerek
  Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan edilecektir.
  SINAV KONULARI:
  Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen konularda
  yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında değişiklik
  yapılabilir.
  Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu
  düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden
  hazırlanmış EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.
  Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil, rakam ve
  harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan oluşur.
  Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; liyakati,
  temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti ve
  inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
  yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle
  gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
  belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi
  ifade yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini
  de içerir.
  SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
  Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde alınacak
  raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar destekli
  seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam puanı en
  yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağırılır.
  Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan,
  Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar
  aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam
  puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.
  Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, bilgisayar destekli seçme sınavı veya
  yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tercihlerine
  göre yapılır.
  Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS
  puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan,
  Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle
  önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
  Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi
  durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş
  pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.
  İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir
  mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.
  BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ:
  Başvurular 16.11.2020 tarihinde başlayacak ve 30.11.2020 günü mesai bitiminde sona
  erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 16.11.2020-30.11.2020 tarihleri arasında
  http://isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen
  bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular
  kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet adresinde
  (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir